Mentorstvo / Supervision.........
Seznam potencialnih mentorjev doktorskega študija na FA / List of Potential PhD Supervisors at the Faculty
PRVI VPIS V PROGRAM OD 2017/18 DALJE / 1ST ENROMMENT INTO THE PROGRAMME 2017/18 

Senat Univerze v Ljubljani je na 32. seji 22. novembra 2016 in na 33. seji 20- decembra 2016 sprejel sklepa, s katerima je dopolnil veljavna pravila o doktorskem študiju, ki se nanašajo na mentorstvo, in sicer: 

Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja/somentorja, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po Sicris in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 več kot 0.

V primeru umetniških raziskav mora biti mentor/somentor izvoljen v naziv visokošolskega učitelja s področja umentosti v skladu s habilitacijskimi merili (2. odstavek 40. člena habilitacijskih meril); v tem primeru se imenuje mentorska skupina, v kateri obvezno sodeluje tudi mentor oz. somentor z znanstvenoraziskovalnega področja, ki izpolnjuje minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti. 

Spremembe pogojev za izkazovanje raiziskovalne aktivnosti mentorjev oz. somentorjev iz prvega odstavka tega sklepa, bodo začele veljati pri mentorstvih/somentorstvih doktorskih študentov, kise bodo prvič vpisali v doktorski študij na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2017/18. 

Seznam mentorjev za prvi vpis v program 2017/18, posodobljeno za vpis 2019/20 / List of potential supervisors for the 1st enrollment into the programme 2017/18, updated for 2019/20 enrolment:

PRVI VPIS V PROGRAM DO VKLJUČNO 2016/17 / FIRST ENROLMENT INTO THE PROGRAMME UNTIL 2016/17

Zaposleni na Fakulteti za arhitekturo, ki izkazujejo raziskovalno aktivnost v zadnjih petih letih v skladu s pogoji Univerze v Ljubljani (seznam posodobljen aprila 2012, deloma za  leto 2013/14 novembra 2012, maja in junija 2013, junija 2014, marca in maja 2015, februarja in marca 2016), raziskovalne reference, kontakt in število prostih mest za mentorstvo 2015/2016 (somentorstvo številčno ni omejeno) ...bibliografija SICRIS: gl. 'Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS:

Employees of the Faculty of Architecture, fulfilling the condition of recent research activities (up-date April 2012; partial addition November 2012, May and June 2013, June 2014, March and May 2015, February and March 2016), research bibliographies, contacts, places available for 2015/2016 (places for co-mentorship are not limited) ...bibliography SICRIS: follow the link: 'Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS':

Pogoji za mentorstvo - prvi vpis v program do vključno 2016/17

Mentor doktorske disertacije je lahko izbran/imenovan izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo. Ob preverjanju 'raziskovalne aktivnosti mentorjev' (minimalno število točk v COBISS-u) ne smemo pozabiti KLJUČNIH VSEBINSKIH POGOJEV, da so znanstveno-raziskovalne reference mentorjev skladne s tematskim predlogom raziskovalnega dela kandidatov oz. njihovih tem doktorskih disertacij. ZA VSAKEGA MENTORJA/SOMENTORJA JE POTREBNO IZBRATI 3-5 REFERENC S PODROČJA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE. Raziskovalne reference iz zadnjih petih let v COBISS-u (izvirni in pregledni znanstveni članki, znanstvene monografije in poglavja v njih) so v pomoč kandidatom pri izbiri mentorjev glede na željene tematske okvire njihovega inidividualnega raziskovalnega dela. / Mentors/comentors should fulfill the conditions of the University of Ljubljana: active in research within the last 5 years period (minimum defined by the University of Ljubljana), active within the field of the proposed doctoral thesis (3-5 selected RESEARCH references from the wider thematic area).

Kandidat izbere mentorja, lahko tudi somentorja, med redno zaposlenimi učitelji oz. znanstvenimi delavci FA. Mentorja ali somentorja lahko kandidat izbere tudi iz druge institucije, če izpolnjuje pogoje za mentorstvo Univerze v Ljubljani, in če je tematika, ki jo raziskuje, v skladu z doktorskim študijskim programom ARHITEKTURA in v interesu znanosti s področja arhitekture. / Mentors or co-mentors can be selected from other institutions when the conditions of the University of Ljubljana are fulfilled, and the relevance of his/her research for the doctoral programme and the field of architecture can be explained.

Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRISS-u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso. Mentor ima na doktorskem študiju lahko največ pet doktorandov, ki so vpisani v doktorski študijski program in v njem redno napredujejo. V to število ne štejejo doktorandi, ki so opravili vse obveznosti doktorskega
študijskega programa razen zagovora doktorske disertacije, od vpisa v začetni letnik doktorskega študijskega programa pa je minilo že več kot štiri leta.

Dodatne informacije potencialnim kandidatom in mentorjem:

Iz obrazcev v postopku prijav doktorskih disertacije na UL je razvidno, da univerza upošteva SICRIS točke Z zadnjih petih let. Iz Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta ARRS ...več pa sledi, da raziskovalna 'sfera' v Sloveniji kot dokazilo prenosa znanstvenih rezultatov v prasko upošteva sledeče kategorije del v COBISS-u / SICRISU: (patenti, implementirane tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24). To so univerzitetni ali visokošolski UČBENIKI z recenzijo, srednješolski, osnovnošolski in drugi učbeniki z recenzijo, enciklopedije, slovarji, leksikoni, PRIROČNIKI, atlasi, zemljevidi, bibliografije, končna POROČILA o rezultatih raziskav, ELABORATI, predštudije, študije, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (idejni projekt, izvedbeni projekt), izvedensko mnenje, arbitražna odločba, UMETNIŠKO DELO!, KATALOG RAZSTAVE, zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus, programska oprema, patent. Glede na to, da se NAGRADE ne vpisujejo v COBISS, na področju arhitekture pa predstavljajo pomembno družbeno priznanje kakovosti dela in so obenem v primeru izkazane raziskovalne aktivnosti lahko tudi dokazujejo prenos raziskovalnega dela v prakso, lahko kot dokazilo o prejetih nagradah služijo npr. povezave na spletne strani institucij, ki so nagrade podelile potencialnim mentorjem. Glede na to, da se za izkazovanje znanstvene odličnosti s citati upoštevajo citati, objavljeni v zadnjih desetih letih, so med dokazili o prenosu raziskovalnih doseškov v prakso navedene nagrade, podeljene v zadnjih desetih letih.

Navodila za pripravo referenc / template for the preparation of the mentor's references ...več/more

Raziskovalna usmeritev 2019/2020: IDENTITETA V ARHITEKTURI / Research focus 2019/2020: IDENTITY IN ARCHITECTURE..........
..........Individualna raziskovalna izhodišča za oblikovanje načrtov doktorskega študija / Individual starting points of doctoral study plan development:
 

Temo doktorskega študija predlaga kandidat in jo izoblikuje skupaj s predlaganim mentorjem, lahko pa jo pripravi tudi na podlagi izhodišč, ki so jih pripravili nekateri mentorji - v vsakem primeru ob kritični diskusiji z ocenjevalci / thematic frame is proposed by the candidate or developed from the starting points proposed by some potential supervisors, both within a wider critical discourse. Nekaj primerov izhodišč / some examples of starting points:

 

izr. prof. dr. Petra ČEFERIN - predlagateljica in potencialna mentorica:

 • Arhitektura in globalizirani kapitalizem: možnosti kreativne prakse arhitekture danes / Architecture and globalized capitalism: the possibility of creative practice of architecture today
 • Konstruiranje arhitekture v medijih (arhitekturne razstave, revije, knjige, arhitekturna fotografija) / Constructing architecture in the media (architectural exhibitions, magazines, books, architectural photography)
 • Konstruiranje (regionalne, nacionalne) identitete v arhitekturi / Constructing (national, regional) identity in architecture
 • Vplivi arhitekture nordijskih držav na moderno arhitekturo v Sloveniji / The influence of Nordic architecture on modern architecture in Slovenia
 • Tektonika v arhitekturi in moderna arhitektura (v Sloveniji) / Architectural tectonics and modern architecture (in Slovenia)

izr. prof. mag. Tadej GLAŽAR - predlagatelj in potencialni mentor:

 • Semantika in trajnostno v arhitekturi in urbanizmu
 • Modernizem na prostoru bivše Jugoslavije
 • Arhitektura turizma
 • Bolnišnična arhitektura - inovativnost arhitekturnih zasnov bolnišnične arhitekture v opusu arhitekta Stanka Kristla

doc. dr. Sonja IFKO - predlagateljica in potencialna mentorica:

 • Koncepti interpretacije arhitekturne dediščine v drugi polovici 20. stoletja v Sloveniji
 • Večstanovanjska gradnja v obdobju socializma v Sloveniji
 • Vrednotenje in varstvo urbanizma 20. stoletja v Sloveniji
 • Arhitektura infrastrukture in njeno varovanje na Slovenskem
 • Procesi urbane regeneracije in varovanje dediščine v slovenskem prostoru

doc. dr. Igor TOŠ - predlagatelj in potencialni mentor:

 • Antropološki vidik arhitekture
 • Participacija v procesih razvoja grajenega okolja
 • Arhitektura,  ideologija in moč
 • Razvojno in spremembno sposobna arhitektura (nove tipologije)

izr. prof. dr. Martina ZBAŠNIK-SENEGAČNIK - predlagateljica in potencialna mentorica:

 • Model za vrednotenje ključnih parametrov lesene pasivne hiše (potencialna somentorica: doc. dr. Manja Kitek Kuzman)
 • Tehnološke inovacije na gradivih in njihov vpliv na arhitekturo

izr. prof. dr. Tadeja ZUPANČIČ - predlagateljica in potencialna mentorica:

 • Razvoj metode raziskovanja iz oblikovalske prakse / Research through design and/or practice based research 
 • Občutljivi prostori in spoštljive intervencije / Sensitive places and delicate interventions
 • Digitalna orodja za arhitekturno izobraževanje in sodelovanje / Interfaces for architectural learning and collaboration