Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
03.12.2019 Sistematični zdravniški pregled za študente

Vabilo na preventivni sistematični zdravniški pregled študentov 1. letnika v št. letu 2019/2020

Pregled bo v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani, na Aškerčevi cesti 4

S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in potrdilo o vpisu (v papirnati obliki).

Navodilo za pregled: Za pregled ni potrebno biti tešč. Pregled traja 2-3 ure. Bodite točni!

Vabilo in ostale podrobnosti pregleda (preberite!) ...več

Razpored:

EMŠA
od A do Had  -  9.12.2019 ob 7.30 uri
od Har do Lev - 9.12.2019 ob 9.30 uri
od M do Pra -  9.12.2019 ob 11.30 uri
od Pur do Um - 10.12.2019 ob 7.30 uri
od Ura do Z  - 10.12.2019 ob 9.30 uri

URB 1 stopnja
od A do Mal – 10.12.2019 ob 9.30 uri
od Meh do Z – 10.12.2019 ob 11.30 uri

11.10.2019 Projektiranje 1 - mentorji

Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih:

Študenti             Seminar

A -BOŽ             AŽMAN
BRA - DUL        BLENKUŠ
FLE - GRU        DEŠMAN
GUZ - JAK        GREGORSKI
JER - KOJ         GLAŽAR
KOR - LEB        PRINCIC
LEM - MIŠ        KRUŠEC
MOR - OST       PEROVIĆ
PAJ - PLU         PLANIŠČEK
POG - RAZI      SADAR
RAZP - SEK      VODOPIVEC
SEM - STARC   ZORC
STARO - URA   ZOREC
URŠ - Ž           ŽNIDARŠIČ


V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).

09.10.2019 Matematika-večerni tečaj, izpitni rok

Študente višjih letnikov enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura in univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Urbanizem, ki nimajo  opravljenega izpita pri predmetu Matematika, obveščamo, da bo Fakulteta za arhitekturo organizirala večerni tečaj iz Matematike. Srečanja tečaja bodo vsak ponedeljek, s pričetkom

v ponedeljek, 14. oktobra 2019 do 2. decembra 2019 od 18:00 do 19:30 v Fabianijevi predavalnici.
 
16. decembra 2019 bo izjemoma organiziran dodatni izpitni rok pri predmetu Matematika. Prijavo na dodatni izpitni rok pošljite preko elektronskega sporočila (ime in priimek, vpisna številka) na naslov: mojca.premus@fgg.uni-lj.si najpozneje do 11. 12. 2019 do 24.00. Študenti, ki ne bodo prijavljeni, se izpita ne bodo mogli udeležiti.
 
Na večernem tečaju bo predstavljena kratka ponovitev snovi in opozorila, kaj morate študenti na izpitu nujno znati. Izvajalci tečaja vam bodo dali naloge, ki jih boste lahko reševali tekom tedna. S tem boste znanje poglobili in se ustrezno pripravili na izpit. Zato vam udeležbo toplo priporočamo.
 
Na izpitnem roku 16. 12. 2019 bodo veljali novi pogoji, ki veljajo od študijskega leta 2019/20 dalje:
• Izpit je sestavljen iz pisnega dela in ustnega dela.
• Ustni del opravljajo študenti s pozitivno oceno pisnega dela. Za opravljen izpit je potrebna pozitivna ocena pri obeh delih izpita.
• Pozitivna ocena pisnega dela, dosežena v prejšnjih letih, na tem izpitnem roku ni več veljavna.

Po izpitnem roku 16. 12. 2019 bodo vse v preteklosti odprte prijavnice zaključene, veljali pa bodo novi pogoji, kot je objavljeno v spletni učilnici.

 

06.10.2019 Menjava izbirnih predmetov

Sklep 11. seje KŠZ z dne 18.9.2019:
Študenti lahko na podlagi pisnega soglasja obeh nosilcev predmetov zamenjajo ob vpisu izbrani izbirni predmet 3 tedne od začetka študijskega leta (do vključno petka 18.10.2019 v referat FA).
Kasneje je možno predmet (ob soglasju obeh nosilcev predmeta) zamenjati samo, če so za to podani utemeljeni razlogi (npr. neizvajanje predmeta po prekinitvi študija študenta, Erasmus izmenjava, ipd).

Vloga za zamenjavo izbirnega predmeta ...več

Študente obveščamo, da se bodo na EMŠA v študijskem letu 2019/20 izvajali naslednji izbirni predmeti (sklep 10. seje senata UL FA z dne 4.7.2019):

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE A:

A1
Stanovanjske stavbe
Družbene stavbe
Industrijske stavbe
Rekreacijske stavbe
Oprema prostora

A2
Slovenska arhitektura 20. stoletja
Arhitekturna teorija in kritika
Arhitekturne analogije
Ekološka načela gradnje
Analiza sodobne arhitekture
Interpretacija dediščine

A3
Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin
Rurizem in ruralna arhitektura
Akcijsko planiranje in strateško presojanje
Degradirana urbana območja

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE B:

B1
Svetloba v arhitekturi
Naselbinska kultura
Prostor in rekreacija
Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi

B2
Okoljska psihologija
Likovno oblikoslovje
Zgodovina in teorija arhitekture 4

B3
Asanacije in adaptacije
Integralnost prenov
Varstvo sodobne arhitekturne dediščine
Arhitektura in arheologija

B4
Grafika za arhitekte
Multimedijski prostor
Arhitektura virtualnega prostora
Digitalno modeliranje in izdelovanje
Osnove kreativnega programiranja

B5
Konstrukcijski sistemi
Detajl v arhitekturni kompoziciji


Opomba: Predmet "Oblikovne zasnove" se zaradi odsotnosti nosilca predmeta v štud. letu 2019/20 ne bo izvajal.

30.09.2019 Razdelitev po skupinah - 2019/20

Razdelitev po skupinah - 2019/20
 
1. letnik
Skupina A = [A - HOČ ]
Skupina B = [HOS - MUŠ]
Skupina C = [NA - RU]
Skupina D = [SEK - Ž]

Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:
izr.prof. Jurij Sadar: skupina A in B
doc.dr. Špela Hudnik: skupina C in D
doc.dr. Tomaž Novljan: skupina URBANIZEM

2. letnik
Skupina A = [A - JEL]
Skupina B = [JER - MER]
Skupina C = [MIK - RO]
Skupina D = [SLO - Ž]

3. letnik
Skupina A = [A - GJ]
Skupina B = [GLI - LEK]
Skupina C = [LES - PUS]
Skupina D = [RAD - Ž]

4. letnik
Skupina A = [A - IL]
Skupina B = [IV - ME]
Skupina C = [MES - RUJ]
Skupina D = [SET – Ž]

27.09.2019 Razporeditev študentov v seminar 2.-5.l. EMŠA
Študente obveščamo, da je uradna objava razporeda študentov po posameznih seminarjih objavljena ...več

Seminar lahko opravljajo samo študenti, ki so vpisani v š.l. 2019/20 in seminarja iz tekočega letnika še niso opravljali.
26.09.2019 Izvedba urnika-aktualna obvestila
Študente obveščamo, da so vsa aktualna obvestila o izvedbi študijskih programov objavljena v e-učilnici. ...več
03.09.2019 Sistematski pregledi za zamudnike

V Zdravstvenem domu za študente so z dnem 26.8. začeli izvajati sistematične preglede za tiste študente, ki 1. ali 2. sistematičnega pregleda še niso opravili.

...več

07.09.2018 Tutorstva na FA 2018/2019

Študentke in študente arhitekture in urbanizma vabim, da se pridružijo tutorski skupini, ki deluje z namenom medštudentskega svetovanja predvsem tujim in Erasmus študentom in študentkam. Prijavo in morebitna vprašanja pošljite koordinatorki tutorjev Viktoriji Durković na naslov durkovic.viktorija@gmail.com

Tutorke in tutorji so za svojo požrtvovalnost in trud nagrajeni z 1 kreditno točko in diplomo, s katero dokazujejo osvojitev dodatnih kompetenc.

Vodja tutorstva na FA
Dr. Ilka Čerpes

14.11.2017 Zapisnik volitev v ŠS UL FA

Spoštovani,

volilni odbor ŠS UL FA je ugotovil rezultate volitev v ŠS UL FA. Rezultati so objavljeni na oglasni deski tajništva fakultete, najdete pa jih tudi v spodnji prilogi.

Zapisnik volitev v ŠS UL FA ...več

dr. Mitja Blaganje
Tajnik fakultete

23.10.2017 Tutorstvo / Tutelage 2017/18

Tutorstvo 2017/18 - »Z nami gre lažje«
Študentke in študente prvih letnikov ter študentke in študente iz tujine obveščamo, da lahko od 20.10. 2017 preko elektronske pošte stopite v stik s tutorkami in tutorji.
Seznam in naslovi tutorjev ...več

TUTELAGE 2017/18 – »We make things easier«
We kindly invite all international students to find email contacts of tutors (assistance for international students after their arrival in Slovenia) ...more

10.10.2017 Pravice iz statusa študenta - sprememba

Obvestilo študentom glede možnosti koriščenja pravic in ugodnosti iz naslova statusa študenta v skladu z 69. členom ZViS

Na referat FA se je v zadnjem tednu obrnilo precej študentov z veljavnim statusom študenta z vprašanjem, zakaj kljub statusu niso več zdravstveno zavarovani. Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport je študentom posredovalo obvestilo, da ukinitev zdravstvenega zavarovanja po pretečenih šestih letih študija izhaja iz upoštevanja 69. člena Zakona o visokem šolstvu.

69. člen govori o drugih pravicah in ugodnostih študentov in v prvem odstavku pravi:  

»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«

Fakulteta na odločitev Ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje nima nikakršnega vpliva in ne presoja o tem, ali so študenti s statusom zdravstveno zavarovani ali ne.

Vse, ki ste s 1. 10. zaradi zgoraj navedenega vzroka izgubili urejeno zdravstveno zavarovanje, vas pozivamo, da si skladno z navodili objavljenimi na spletni strani MIZŠ …več  sami uredite obvezno zdravstveno zavarovanje na ZZZS.

SPREMEMBA: Obveščamo vas, da je bila na spletni strani portala eVŠ 13.10.2017 objavljena dopolnjena informacija za študente v zvezi s pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic iz statusa študenta (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje).

... več

Visokošolski zavodi možnosti koriščenja drugih pravic in ugodnosti študentov ne moremo preverjati, saj razpolagamo samo s podatki o vpisu na naš visokošolski zavod.

Študenti, ki želijo preveriti svoje podatke o vpisu v eVŠ se lahko obrnejo na e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si