Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
16.10.2019 EMŠA: zagovori zaključnih del

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO, Zoisova 12, 1000 Ljubljana

RAZPISUJE zagovore zaključnih del na enovitem magistrskem študiju arhitektura.

Oktober, 2019

Urnik in ostale informacije ...več

11.10.2019 Projektiranje 1 - mentorji

Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih:

Študenti             Seminar

A -BOŽ             AŽMAN
BRA - DUL        BLENKUŠ
FLE - GRU        DEŠMAN
GUZ - JAK        GREGORSKI
JER - KOJ         GLAŽAR
KOR - LEB        PRINCIC
LEM - MIŠ        KRUŠEC
MOR - OST       PEROVIĆ
PAJ - PLU         PLANIŠČEK
POG - RAZI      SADAR
RAZP - SEK      VODOPIVEC
SEM - STARC   ZORC
STARO - URA   ZOREC
URŠ - Ž           ŽNIDARŠIČ


V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).

09.10.2019 Matematika-večerni tečaj, izpitni rok

Študente višjih letnikov enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura in univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Urbanizem, ki nimajo  opravljenega izpita pri predmetu Matematika, obveščamo, da bo Fakulteta za arhitekturo organizirala večerni tečaj iz Matematike. Srečanja tečaja bodo vsak ponedeljek, s pričetkom

v ponedeljek, 14. oktobra 2019 do 2. decembra 2019 od 18:00 do 19:30 v Fabianijevi predavalnici.
 
16. decembra 2019 bo izjemoma organiziran dodatni izpitni rok pri predmetu Matematika. Prijavo na dodatni izpitni rok pošljite preko elektronskega sporočila (ime in priimek, vpisna številka) na naslov: mojca.premus@fgg.uni-lj.si najpozneje do 11. 12. 2019 do 24.00. Študenti, ki ne bodo prijavljeni, se izpita ne bodo mogli udeležiti.
 
Na večernem tečaju bo predstavljena kratka ponovitev snovi in opozorila, kaj morate študenti na izpitu nujno znati. Izvajalci tečaja vam bodo dali naloge, ki jih boste lahko reševali tekom tedna. S tem boste znanje poglobili in se ustrezno pripravili na izpit. Zato vam udeležbo toplo priporočamo.
 
Na izpitnem roku 16. 12. 2019 bodo veljali novi pogoji, ki veljajo od študijskega leta 2019/20 dalje:
• Izpit je sestavljen iz pisnega dela in ustnega dela.
• Ustni del opravljajo študenti s pozitivno oceno pisnega dela. Za opravljen izpit je potrebna pozitivna ocena pri obeh delih izpita.
• Pozitivna ocena pisnega dela, dosežena v prejšnjih letih, na tem izpitnem roku ni več veljavna.

Po izpitnem roku 16. 12. 2019 bodo vse v preteklosti odprte prijavnice zaključene, veljali pa bodo novi pogoji, kot je objavljeno v spletni učilnici.

 

06.10.2019 Menjava izbirnih predmetov

Sklep 11. seje KŠZ z dne 18.9.2019:
Študenti lahko na podlagi pisnega soglasja obeh nosilcev predmetov zamenjajo ob vpisu izbrani izbirni predmet 3 tedne od začetka študijskega leta (do vključno petka 18.10.2019 v referat FA).
Kasneje je možno predmet (ob soglasju obeh nosilcev predmeta) zamenjati samo, če so za to podani utemeljeni razlogi (npr. neizvajanje predmeta po prekinitvi študija študenta, Erasmus izmenjava, ipd).

Vloga za zamenjavo izbirnega predmeta ...več

Študente obveščamo, da se bodo na EMŠA v študijskem letu 2019/20 izvajali naslednji izbirni predmeti (sklep 10. seje senata UL FA z dne 4.7.2019):

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE A:

A1
Stanovanjske stavbe
Družbene stavbe
Industrijske stavbe
Rekreacijske stavbe
Oprema prostora

A2
Slovenska arhitektura 20. stoletja
Arhitekturna teorija in kritika
Arhitekturne analogije
Ekološka načela gradnje
Analiza sodobne arhitekture
Interpretacija dediščine

A3
Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin
Rurizem in ruralna arhitektura
Akcijsko planiranje in strateško presojanje
Degradirana urbana območja

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE B:

B1
Svetloba v arhitekturi
Naselbinska kultura
Prostor in rekreacija
Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi

B2
Okoljska psihologija
Likovno oblikoslovje
Zgodovina in teorija arhitekture 4

B3
Asanacije in adaptacije
Integralnost prenov
Varstvo sodobne arhitekturne dediščine
Arhitektura in arheologija

B4
Grafika za arhitekte
Multimedijski prostor
Arhitektura virtualnega prostora
Digitalno modeliranje in izdelovanje
Osnove kreativnega programiranja

B5
Konstrukcijski sistemi
Detajl v arhitekturni kompoziciji


Opomba: Predmet "Oblikovne zasnove" se zaradi odsotnosti nosilca predmeta v štud. letu 2019/20 ne bo izvajal.

30.09.2019 Razdelitev po skupinah - 2019/20

Razdelitev po skupinah - 2019/20
 
1. letnik
Skupina A = [A - HOČ ]
Skupina B = [HOS - MUŠ]
Skupina C = [NA - RU]
Skupina D = [SEK - Ž]

Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:
izr.prof. Jurij Sadar: skupina A in B
doc.dr. Špela Hudnik: skupina C in D
doc.dr. Tomaž Novljan: skupina URBANIZEM

2. letnik
Skupina A = [A - JEL]
Skupina B = [JER - MER]
Skupina C = [MIK - RO]
Skupina D = [SLO - Ž]

3. letnik
Skupina A = [A - GJ]
Skupina B = [GLI - LEK]
Skupina C = [LES - PUS]
Skupina D = [RAD - Ž]

4. letnik
Skupina A = [A - IL]
Skupina B = [IV - ME]
Skupina C = [MES - RUJ]
Skupina D = [SET – Ž]

27.09.2019 Razporeditev študentov v seminar 2.-5.l. EMŠA
Študente obveščamo, da je uradna objava razporeda študentov po posameznih seminarjih objavljena ...več

Seminar lahko opravljajo samo študenti, ki so vpisani v š.l. 2019/20 in seminarja iz tekočega letnika še niso opravljali.
26.09.2019 1. seja KŠZ v štud. letu 2019/20

Študente obveščamo, da je potrebno vloge za 1. sejo Komisije za študijske zadeve v študijskem letu 2019/20 oddati v referat za študentske zadeve najkasneje do ponedeljka, 30.9.2019 do 12. ure.

Vloge, ki bodo oddane kasneje bodo obravnavane na novembrski seji KŠZ.

 

26.09.2019 Izvedba urnika-aktualna obvestila
Študente obveščamo, da so vsa aktualna obvestila o izvedbi študijskih programov objavljena v e-učilnici. ...več
23.09.2019 Pregledi in zagovori zaključnih del EMŠA

Rok za oddajo vloge za pregled zaključnega dela je bil petek, 20.9.2019.

Vse informacije o pregledih in zagovorih so v študijskem koledarju 2019/20 ...več

 

 

17.09.2019 ECTS športni programi

Center za obštudijsko dejavnost UL bo v ponedeljek, 23. septembra 2019, ob 12:00 odprl prijave na ECTS kreditno ovrednotene programe ...več 

Prijavnica bo dostopna na tej povezavi. Prijave bodo zbirali do zapolnitve mest, programi pa se začnejo izvajati v tednu od 7.10.2019 naprej.  

09.09.2019 Letos plus / Year plus / Godina plus

Z današnjim dnem se je odprla prijavnica za prijavo v modul Leto plus, v okviru katerega se tuji študenti Univerze v Ljubljani, ki so nanjo prvič vpisani, lahko učijo slovenščino. Prijavnica bo na spletni strani Leta plus odprta do petka, 4. oktobra 2019 oz. do zapolnitve prostih mest. Teh je v študijskem letu 2019/20 na voljo 300. 
O možnosti prijave na Leto plus so študenti s tujim državljanstvom avtomatično obveščeni, če na svojem vpisnem listu podajo soglasje o možnostih obveščanja glede Leta plus.  

Več informacij o Letu plus je dostopno na spletni strani UL:

LETO PLUS ..več

YEAR PLUS ...več

GODINA PLUS ...več

03.09.2019 Sistematski pregledi za zamudnike

V Zdravstvenem domu za študente so z dnem 26.8. začeli izvajati sistematične preglede za tiste študente, ki 1. ali 2. sistematičnega pregleda še niso opravili.

...več

16.10.2018 Plačevanje zaključnega dela

Študente obveščamo, da je bila 12. 10. 2018 v  Uradnem listu RS št. 66/2018 objavljena sprememba 128. člena Statuta UL, ki v zadnjem odstavku opredeljuje obveznost plačevanja zaključnega dela:

 

6.13 Nadaljevanje študija po prekinitvi

128. člen

Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.

Članica na podlagi dokazil o opravljenih študijskih obveznostih do prekinitve odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija.

V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko kandidat nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje študija. Ob tem se kandidatu določi tudi pogoje in obveznosti, ki jih mora ponovno ali/in dodatno opraviti, če se je v tem času spremenil akreditiran študijski program, v katerega je vpisan ali ga zaključuje. O tem odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa


Statut UL ...več

26.09.2018 Leto plus / Year Plus

KAJ JE LETO PLUS?

Večina študijskih dejavnosti na Univerzi v Ljubljani poteka v slovenskem jeziku. Da bi tuji študenti svoje študijske obveznosti v slovenščini lažje opravljali in se lažje vključili v slovensko okolje, je v okviru Leta plus omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Leto plus je sklop vsebin in predmetov (poleg obvezne slovenščine), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev tujim študentom omogoča podaljšanje statusa študenta. ...več

WHAT IS YEAR PLUS?

During their first year at the University of Ljubljana, international students may attend the so-called Year Plus, in which the Slovenian language courses are mandatory. Year Plus is designed to help international students to adapt to the Slovenian system and culture in their first year of study in Slovenia. ...more

 

 

 

07.09.2018 Tutorstva na FA 2018/2019

Študentke in študente arhitekture in urbanizma vabim, da se pridružijo tutorski skupini, ki deluje z namenom medštudentskega svetovanja predvsem tujim in Erasmus študentom in študentkam. Prijavo in morebitna vprašanja pošljite koordinatorki tutorjev Viktoriji Durković na naslov durkovic.viktorija@gmail.com

Tutorke in tutorji so za svojo požrtvovalnost in trud nagrajeni z 1 kreditno točko in diplomo, s katero dokazujejo osvojitev dodatnih kompetenc.

Vodja tutorstva na FA
Dr. Ilka Čerpes

14.11.2017 Zapisnik volitev v ŠS UL FA

Spoštovani,

volilni odbor ŠS UL FA je ugotovil rezultate volitev v ŠS UL FA. Rezultati so objavljeni na oglasni deski tajništva fakultete, najdete pa jih tudi v spodnji prilogi.

Zapisnik volitev v ŠS UL FA ...več

dr. Mitja Blaganje
Tajnik fakultete

23.10.2017 Tutorstvo / Tutelage 2017/18

Tutorstvo 2017/18 - »Z nami gre lažje«
Študentke in študente prvih letnikov ter študentke in študente iz tujine obveščamo, da lahko od 20.10. 2017 preko elektronske pošte stopite v stik s tutorkami in tutorji.
Seznam in naslovi tutorjev ...več

TUTELAGE 2017/18 – »We make things easier«
We kindly invite all international students to find email contacts of tutors (assistance for international students after their arrival in Slovenia) ...more

10.10.2017 Pravice iz statusa študenta - sprememba

Obvestilo študentom glede možnosti koriščenja pravic in ugodnosti iz naslova statusa študenta v skladu z 69. členom ZViS

Na referat FA se je v zadnjem tednu obrnilo precej študentov z veljavnim statusom študenta z vprašanjem, zakaj kljub statusu niso več zdravstveno zavarovani. Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport je študentom posredovalo obvestilo, da ukinitev zdravstvenega zavarovanja po pretečenih šestih letih študija izhaja iz upoštevanja 69. člena Zakona o visokem šolstvu.

69. člen govori o drugih pravicah in ugodnostih študentov in v prvem odstavku pravi:  

»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«

Fakulteta na odločitev Ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje nima nikakršnega vpliva in ne presoja o tem, ali so študenti s statusom zdravstveno zavarovani ali ne.

Vse, ki ste s 1. 10. zaradi zgoraj navedenega vzroka izgubili urejeno zdravstveno zavarovanje, vas pozivamo, da si skladno z navodili objavljenimi na spletni strani MIZŠ …več  sami uredite obvezno zdravstveno zavarovanje na ZZZS.

SPREMEMBA: Obveščamo vas, da je bila na spletni strani portala eVŠ 13.10.2017 objavljena dopolnjena informacija za študente v zvezi s pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic iz statusa študenta (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje).

... več

Visokošolski zavodi možnosti koriščenja drugih pravic in ugodnosti študentov ne moremo preverjati, saj razpolagamo samo s podatki o vpisu na naš visokošolski zavod.

Študenti, ki želijo preveriti svoje podatke o vpisu v eVŠ se lahko obrnejo na e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si