Obvestila enovitega magistrskega študija in urbanizma
10.09.2018 Pripravljalni tečaj Matematike - 1. letnik

V želji, da bi študentom 1. letnika olajšali začetek študija na naši fakulteti, so predavatelji matematike za vas pripravili

pripravljalni tečaj iz matematike.

Pripravljalni tečaj bo potekal v Plečnikovi predavalnici od ponedeljka, 24.9.2018  do petka, 28.9.2018  vsak dan od 9. do 12. ure.

Vljudno vas vabimo k udeležbi.

 

 

 

10.09.2018 Uvod v terminologijo arhitekture in urbanizma

NOVO: Uvod v terminologijo arhitekture in urbanizma ...več
V študijskem letu 2018/19 pričenjamo z izvajanjem obštudijske dejavnosti na temo strokovne terminologije arhitekture in urbanizma pod vodstvom doc. dr. Ilke Čerpes in v sodelovanju s prof. mag. Tadejem Glažarjem, asist. Vidom De Gleria, ter zunanjo sodelavko arh. Mio Crnič.
Prijavijo se lahko študentke in študenti Univerze v Ljubljani, še posebej vabljeni so tuji študenti in študentke arhitekture in urbanizma. Dejavnost bomo izvajali na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12 v Ljubljani in na terenu.
Za uspešno opravljene obveznosti študent prejme 3 kreditne točke (izven programa), ki ne nadomeščajo kreditnih točk rednih in izbirnih predmetov.
Prijavite se preko obrazca, ki je priložen obvestilu. Izpolnjenega oddajte v referat za študijske zadeve do 30.09. 2018. Sprejeli bomo do 50 študentov. Z delom bomo pričeli predvidoma prvi teden v oktobru 2018. Točni termin in kraj izvajanja dejavnosti bo objavljen na spletni strani FA.
Vsebina:
V splošnem se bo vsebina predmeta nanašala na spoznavanje terminoloških osnov področij, ki jih vsebujejo učni načrti predmetov študijskih programov UL FA (urbanizem, arhitektura). Študenti bodo na podlagi raziskovanja literature in opazovanja na terenu (kratke ekskurzije po Ljubljani in okolici) predstavljali ključne pojme iz obeh strokovnih področij s skicami in opisi. Poleg tega bodo študentje pridobivali tudi znanja iz tako imenovanih mehkih veščin. Podrobno vsebino predmeta (nabor pojmov) bodo vsako leto sproti določili izvajalci predmeta na podlagi že izdelanega Strokovnega terminološkega slovarja (UL FA, 2017).


NEW:
Introduction to the Terminology of Architecture and Urbanism ...več

In the academic year 2018/19, we start with the pursuit of the extracurricular course on the topic of professional terminology of architecture and urbanism under the guidance of doc. dr. Ilka Čerpes and in cooperation with prof. mag. Tadej Glažar, assist. Vid De Gleria, and external collaborator Arch. Mia Crnič.
Students from the University of Ljubljana are welcome. Foreign students and students of architecture and urbanism are especially invited. The activity will be performed at the Faculty of Architecture, Zoisova 12 in Ljubljana and on the field.
For successful completion of obligations, the student receives 3 ETCS (outside the program), which do not replace credit points for regular and elective subjects.
Sign in via the form that is attached to the notice and submit it to the Students´ office FA till 30.09. 2018. We will take up to 50 students. The work will be scheduled for the winter semester 2018. The exact date and place of activity will be published on the FA website at the 1st of October 2018.
Content
In general, the content of the course will relate to the understanding of the terminological basics of the areas contained in the curriculum of the courses of study programs UL FA (urbanism, architecture). On the basis of literature research and field observation (short excursions around Ljubljana and its surroundings), students will present key concepts from the two areas of expertise with sketches and descriptions. The detailed content of the course (a set of terms) will be determined each year by the contractors of the subject on the compilation of the expert terminological dictionary (UL FA, 2017).

 

Application form / prijava ... več

 

07.09.2018 Tutorstva na FA 2018/2019

Študentke in študente arhitekture in urbanizma vabim, da se pridružijo tutorski skupini, ki deluje z namenom medštudentskega svetovanja predvsem tujim in Erasmus študentom in študentkam. Prijavo in morebitna vprašanja pošljite koordinatorki tutorjev Viktoriji Durković na naslov durkovic.viktorija@gmail.com

Tutorke in tutorji so za svojo požrtvovalnost in trud nagrajeni z 1 kreditno točko in diplomo, s katero dokazujejo osvojitev dodatnih kompetenc.

Vodja tutorstva na FA
Dr. Ilka Čerpes

04.09.2018 Dodatno leto - urbanizem 1. in 2. st.
Študent lahko na univerzitetnem študijskem programu Urbanizem in magistrskem študijskem programu Urbanizem vpiše dodatno leto, če ni ponavljal letnika ali spremenil smeri študija. ...več
27.08.2018 Izbirni predmeti na EMŠA

V skladu s sklepom senata FA, z dne 10.7.2018 lahko študenti na EMŠ Arhitektura pri vpisu v višje letnike v študijskem letu 2018/19 izbirajo naslednje izbirne predmete:

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE A:

A1
Planišček: Stanovanjske stavbe
Glažar: Družbene stavbe
Ifko: Industrijske stavbe
Zupančič D.: Rekreacijske stavbe
Debevec: Sakralne stavbe
Princic: Oprema prostora

A2
Koselj: Slovenska arhitektura 20. stoletja
Čeferin: Arhitekturna teorija in kritika
Ažman Momirski: Arhitekturne analogije
Zbašnik Senegačnik: Ekološka načela gradnje
Čeferin: Analiza sodobne arhitekture
Ifko: Interpretacija dediščine

A3
Šubic-Kovač: Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin
Fikfak: Rurizem in ruralna arhitektura
Ažman Momirski Lucija: Akcijsko planiranje in strateško presojanje
Hočevar: Degradirana urbana območja

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE B:

B1
Belušič: Oblikovanje predmetov
Bonča: Oblikovne zasnove
Novljan: Svetloba v arhitekturi
Gazvoda: Oblikovanje zelenih površin
Ostan: Naselbinska kultura
Fikfak (izvajalec Golja): Prostor in rekreacija
Ažman Momirski: Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi

B2
Svetina: Okoljska psihologija
Marolt: Likovno oblikoslovje
Jeza: Kreativno oblikovanje
Vodopivec: Zgodovina in teorija arhitekture 4
Robinson: O naravi materialov: Zgodovina, teorija in preobrazba

B3
Zorec: Asanacije in adaptacije
Lah: Integralnost prenov
Ifko: Varstvo sodobne arhitekturne dediščine
Ažman Momirski: Arhitektura in arheologija

B4
Botas Kenda: Grafika za arhitekte
Juvančič: Multimedijski prostor
Turk Ž.: Računalniško podprta arhitektura
Ettlinger Or: Arhitektura virtualnega prostora
Belušič L.: Prostoročno risanje
Ettlinger: Pristopi k ustvarjalnosti
Sadar: Digitalno modeliranje in izdelovanje
Petrovčič: Osnove kreativnega programiranja ...več

B5
Kušar: Gradbena prefabrikacija
Kilar: Zasnova konstrukcij
Slivnik: Konstrukcijski sistemi
Sadar: Detajl v arhitekturni kompoziciji
Marolt: Detajl v interierju
Zbašnik Senegačnik: Modeliranje fasadnega ovoja

 

27.08.2018 Seje Komisije za študijske zadeve

PREDZADNJA SEJA KŠZ: torek, 4.9.2018
PODALJŠANJE STATUSA V DODATNEM LETU
Rok za oddajo vlog: petek, 31.8.2018

ZADNJA SEJA KŠZ: sreda, 19.9.2018
Rok za oddajo vlog: ponedeljek, 17.9.2018
Obveščanje o sklepih KŠZ: sreda, 19.9.2018

SPREJEM PRITOŽB (za senat FA): sreda, 19.9. - petek, 21.9.2018
Obravnava pritožb (senat FA): ponedeljek, 24.9.2018
Obveščanje o sklepih senata: torek, 25.9.2018

Zadnji dan vpisa za 1. in 2. stopnjo: sreda, 26.9.2018

...več

27.08.2018 Zagovori zaključnih del

Enoviti magistrski študijski program 2. st. Arhitektura
Rok za oddajo vloge za pregled ZD:  petek, 28.9.2018
Pregled ZD: petek, 19.10.2018
Zagovori ZD: ponedeljek, 5.11.2018 - petek, 9.11.2018

Univerzitetni študijski program 1. st. Urbanizem
Magistrski študijski program 2. st. Urbanizem
Rok za oddajo vloge za pregled ZD:  sreda, 5.9.2018
Pregled ZD: petek, 7.9.2018
Zagovori ZD: petek, 14.9.2018

Rok za oddajo vloge za pregled ZD:  sreda, 12.9.2018
Pregled ZD: petek, 14.9.2018
Zagovori ZD: petek, 21.9.2018

Ostali termini pregledov in zagovorov zaključnih del so objavljeni v študijskem koledarju 2018/19 pod URNIKI ...več

 

22.08.2018 Razgovori za sprejem v seminar 2018/19

TERMINI RAZGOVOROV s kandidati za predmete Projektiranje 2 - 5 (seminar) v študijskem letu 2018/19:

(Manjkajoče termine bomo objavili takoj, ko jih bodo nosilci seminarjev posredovali referatu)


NOSILCI REDNIH SEMINARJEV OD 2. DO 5. LETNIKA

SEMINAR AŽMAN
Prijave in razgovori s kandidati za predmet Projektiranje v študijskem letu 2018 / 19 bodo potekali v torek, 4. septembra 2018 ob 13.00 v kabinetu št. 23.
Kandidati k prijavi in razgovoru priložijo: OSEBNO MAPO (novi kandidati)

SEMINAR BLENKUŠ
v torek, 4.9.2018, od 11:00 dalje

SEMINAR DEŠMAN
torek, 4.9.2018 ob 9 uri, kabinet 17a

SEMINAR FLORIJANČIČ

sreda, 5.9.2018 ob 10h v kabinetu 31

SEMINAR GREGORSKI
torek, 4.9.2018 ob 12. uri v risalnici 34

SEMINAR GLAŽAR
5.9.2018 ob 10.30, kabinet 62
Kandidati naj prinesejo s seboj portfolijo.

SEMINAR PRINCIC

SEMINAR KRUŠEC  Sprememba ure!
torek 4.9.2018 ob 16.20, kabinet 41

SEMINAR PEROVIĆ
5.9.2018 ob 10h

SEMINAR PLANIŠČEK
5.9.2018 ob 10. uri

SEMINAR SADAR
v ponedeljek 10. 9. 2018 ob 10. uri, in sicer v kabinetu prof. Sadarja. Študenti naj s seboj prinesejo svoj portfolio.

SEMINAR VODOPIVEC
v torek 4.9.2018 ob, 10 00 uri, seminar

SEMINAR Mitja ZORC
ponedeljek, 3.9.2018 ob 17:00 uri

SEMINAR Maruša ZOREC
ponedeljek, 3.9.2018 ob 10h v kabinetu 40
Novi kandidati prinesite najboljše primere vašega dosedanjega dela. Razgovora se udeležite tudi dosedanji člani seminarja, ki želite delo na seminarju nadaljevati

SEMINAR ŽNIDARŠIČ
četrtek, 6. septembra ob 10:00, seminar 26
V prihodnjem študijskem letu se bomo na seminarju ukvarjali z vprašanji arhitekturne in programske presnove  zapuščenih stavb in prostorov iz različnih obdobij, vse do dediščine modernizma. Študentke in študente od 2. do 5. letnika vljudno vabimo na razgovor za sprejem v seminar doc. Roka Žnidaršiča, ki bo v četrtek, 6. septembra ob 10:00 v seminarskem prostoru.
Na razgovor prinesite tri projekte iz vašega študijskega procesa, ki se vam zdijo zanimivi. Na razgovor ste vabljeni tudi dosedanji člani seminarja, ki želite seminar obiskovati v novem študijskem letu.

 

NOSILCI USMERJENIH SEMINARJEV V 4. IN 5 LETNIKU:

SEMINAR FILIPIČ
četrtek, 6.9.2018 ob 10. uri, kabinet 43

NOSILCI USMERJENIH SEMINARJEV V 5. LETNIKU

SEMINAR BELUŠIČ

  

SEMINAR ČEFERIN
v torek 11.9. ob 16h v kabinetu št 18

SEMINAR ČERPES

SEMINAR DEBEVEC

SEMINAR ETTLINGER
10.9.2018 ob 14. uri, kabinet 22a

SEMINAR FIKFAK
sreda, 5.9.2018 ob 13. uri, risalnica 21

SEMINAR FILIPIČ

SEMINAR HUDNIK
torek, 4.9.2018 ob 10.00, kabinet št. 72

SEMINAR IFKO
torek, 4.9.2018 ob 12h v kabinetu št. 16

SEMINAR JEZA
ponedeljek 03.09.2018 ob 11h v kabinetu št. 16

SEMINAR LAH
Ponedeljek, 3. 9. 2018 ob 11:00  v kabinetu 15.
Kandidati prinesite na razgovor izbor vašega dosedanjega dela.
Zaželeni so predlogi tem v povezavi s prenovo arhitekturne dediščine.

SEMINAR MAROLT
sreda, 5. september 2018, ob 10.00, kabinet 71

SEMINAR NOVLJAN
6.9.2018 od 10h do 11h

SEMINAR ROBINSON
11.9. ob 10. uri, soba 25a

SEMINAR SLAK
petek, 7.9.2018, med 10. in 12. uro

SEMINAR ZBAŠNIK
sreda, 5.9.2018 ob 12.00

SEMINAR Domen ZUPANČIČ

SEMINAR Tadeja ZUPANČIČ

21.08.2018 Študijski koledar 2018/19
Študente obveščamo, da je študijski koledar za štud. leto 2018/19  dostopen na ...več
13.07.2018 Prijave - vpis v seminar EMŠA 2018/19

Študente obveščamo, da so v ŠIS-u odprte prijave za vpis v seminarje EMŠA v štud. letu 2018/19.

Termini razgovorov bodo objavljeni na spletni strani FA v avgustu.

 

Obvestilo - terminski načrt prijav in razvrščanje študentov v seminarje ...več


 

15.05.2018 Preizkus sposobnosti - arhitektura, urbanizem

OBVESTILO
o preizkusu sposobnosti za študij ARHITEKTURE za študijsko leto 2018/19
1. prijavni rok

... več 

OBVESTILO
o preizkusu sposobnosti za študij URBANIZMA za študijsko leto 2018/19
1. prijavni rok

... več

Vsi kandidati bodo obvestila in položnice za preizkus sposobnosti prejeli po pošti začetek junija.
Kandidati opravljanje preizkusa sposobnosti v znesku 60,80 EUR poravnajo na podlagi prejetega računa.

27.03.2018 Sistematski zdravniški pregled za 1. letnik

Sistematski zdravniški pregledi študentov 1. letnikov  Arhitekture in Urbanizma v štud.letu 2017/18 bodo potekali v Zdravstvenem domu za študente, Aškerčeva cesta 4, Ljubljana, po naslednjem razporedu:

Študenti 1. letnika  Urbanizem – 1. stopnja:
četrtek, 5.4.2018 ob 7.30 uri


Študenti 1. letnika Enovitega magistrskega študija Arhitektura:

Začetnice priimkov         Datum in ura pregleda
A - Gar                       torek, 3.4.2018 ob 7.30 uri
Gjo – Koželj J.             torek, 3.4.2018 ob 9.30 uri
Koželj U. – Ota            torek, 3.4.2018 ob 11.30 uri
Pam – Ser                   sreda, 4.4.2018 ob 7.30 uri
Sim – Ž                       sreda, 4.4.2018 ob 9.30 uri


S seboj prinesite:
- kartico zdravstvenega zavarovanja in
- PAPIRNO potrdilo o vpisu, kamor bomo vpisali potrdilo o pregledu
- NI potrebno biti tešč! Bodite točni!

Potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu NE vračate v Referat za študentske zadeve

Dodatno pojasnilo:
Na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06) se študentom zagotavlja plačilo preventivnega sistematičnega pregleda le do dopolnjenega 26. leta starosti oz. največ do konca študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let.

VABILO ...več


 

02.02.2018 Informativni dan

Fakulteta za arhitekturo razpisuje prosta vpisna mesta v študijskem letu 2018/19 na naslednjih študijskih programih:

- ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ARHITEKTURA ...več 

in

- UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM  PRVE STOPNJE URBANIZEM ...več

INFORMATIVNI DAN za vpis v štud. leto 2018/19


Bodoče študente vljudno vabimo na informativna dneva, ki bosta potekala na Fakulteti za arhitekturo:

- v petek, 9. februarja 2018, ob 10. in 15. uri    in

- v soboto, 10. februarja 2018, ob 10. uri.

Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

31.01.2018 Urnik - poletni semester 2017/18
Urnik za štud. leto 2017/18 - POLETNI SEMESTER ...več
26.01.2018 Plačilo zaključnega dela z zagovorom

Upravni odbor UL FA je na 5. redni seji, dne 12.9.2017 sprejel sklep, da se na podlagi sprememb Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (1. seja UO UL z dne 20.7.2017) obračunavanje prispevka zaključnega dela z zagovorom (samo za osebe brez statusa) izvaja sistemsko in v štiri letnem prehodnem obdobju na način, da se znesek vsako leto poveča za 25 % do končne vrednosti določene s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij - 2017/18.

Navodila za izvajanje cenika za štud. leto 2017/18  ...več  

Cenik za štud. leto 2017/18 ...več 

Upravni odbor UL je dne 28. 9. 2017 sprejel spremembo Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018, ki med drugim določa tudi plačilo stroškov dokončanja študija po prekinitvi (5. odstavek 7. člena) in stroške zagovora zaključnega dela:
»Oseba brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi, plača stroške, ki so enaki seštevku zneskov storitev za vse neopravljene obveznosti. Pri tem se upošteva ustrezne postavke tarifnega dela cenika.

Na osnovi dialoga med predstavniki študentov in vodstva UL je dne 14.10.2017 pričela veljati novela Statuta UL (Ur.l. 56/2017), ki v 202. členu dodaja pojasnilo:  ''Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.''

24.01.2018 Dopolnitev študijskega koledarja 2017/18

Senat FA je na 8. redni seji dne 9.1.2017 potrdil spremembo študijskega koledarja za študijsko leto 2017/18.

V študijski koledar 2017/18 ...več   je dodatno vpisan poletni termin pregledov in zagovorov zaključnih del na EMŠ Arhitektura.

Hkrati pa zagovori ZD ne bodo več potekali samo na en dan, ampak koledar uvaja teden zagovorov ZD.

23.01.2018 Izpitni roki - prijave in odjave

Študente prosimo, da so pozorni na 9. in 10. člen Študijskega reda Univerze v Ljubljani ...več

Študent se lahko PRIJAVI na izpit najkasneje 5 dni pred razpisanim rokom izpita.

Študent se lahko ODJAVI od izpita najkasneje do poldneva dan pred izpitom.

 

V ŠIS-u študenta je za vsak razpisan izpitni rok razviden rok za prijavo na izpit in po prijavi študenta na izpit, tudi rok za odjavo od izpita.

 

 

14.11.2017 Zapisnik volitev v ŠS UL FA

Spoštovani,

volilni odbor ŠS UL FA je ugotovil rezultate volitev v ŠS UL FA. Rezultati so objavljeni na oglasni deski tajništva fakultete, najdete pa jih tudi v spodnji prilogi.

Zapisnik volitev v ŠS UL FA ...več

dr. Mitja Blaganje
Tajnik fakultete

08.11.2017 Projektiranje 1 - 2017/18

Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih (redni in izredni študenti):

Študenti             Seminar

A -BRI                AŽMAN
CIG - DOL          BLENKUŠ
DOR - GLI          DEŠMAN
GOL - JAG          FLORIJANČIČ
JAK - JOŠ           GREGORSKI
KAM - KOK         GLAŽAR
KOL - KUZMA      PRINCIC
KUZMAN - LOŽ    KRUŠEC
LUK - MON         PEROVIĆ
MRĐ - PET         PLANIŠČEK
PEV - PRI           SADAR
PUS - RUD         VODOPIVEC
RUŽ - ŠKE          ZORC
ŠPE - URH          ZOREC
VAL - ŽIB           ŽNIDARŠIČ


V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).

23.10.2017 Tutorstvo / Tutelage 2017/18

Tutorstvo 2017/18 - »Z nami gre lažje«
Študentke in študente prvih letnikov ter študentke in študente iz tujine obveščamo, da lahko od 20.10. 2017 preko elektronske pošte stopite v stik s tutorkami in tutorji.
Seznam in naslovi tutorjev ...več

TUTELAGE 2017/18 – »We make things easier«
We kindly invite all international students to find email contacts of tutors (assistance for international students after their arrival in Slovenia) ...more

10.10.2017 Pravice iz statusa študenta - sprememba

Obvestilo študentom glede možnosti koriščenja pravic in ugodnosti iz naslova statusa študenta v skladu z 69. členom ZViS

Na referat FA se je v zadnjem tednu obrnilo precej študentov z veljavnim statusom študenta z vprašanjem, zakaj kljub statusu niso več zdravstveno zavarovani. Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport je študentom posredovalo obvestilo, da ukinitev zdravstvenega zavarovanja po pretečenih šestih letih študija izhaja iz upoštevanja 69. člena Zakona o visokem šolstvu.

69. člen govori o drugih pravicah in ugodnostih študentov in v prvem odstavku pravi:  

»Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.«

Fakulteta na odločitev Ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje nima nikakršnega vpliva in ne presoja o tem, ali so študenti s statusom zdravstveno zavarovani ali ne.

Vse, ki ste s 1. 10. zaradi zgoraj navedenega vzroka izgubili urejeno zdravstveno zavarovanje, vas pozivamo, da si skladno z navodili objavljenimi na spletni strani MIZŠ …več  sami uredite obvezno zdravstveno zavarovanje na ZZZS.

SPREMEMBA: Obveščamo vas, da je bila na spletni strani portala eVŠ 13.10.2017 objavljena dopolnjena informacija za študente v zvezi s pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic iz statusa študenta (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje).

... več

Visokošolski zavodi možnosti koriščenja drugih pravic in ugodnosti študentov ne moremo preverjati, saj razpolagamo samo s podatki o vpisu na naš visokošolski zavod.

Študenti, ki želijo preveriti svoje podatke o vpisu v eVŠ se lahko obrnejo na e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si

 

03.10.2017 Razdelitev po skupinah - 2017/18

1. letnik
Skupina A: [A – HRIB]
Skupina B: [HUT – LOŽ]
Skupina C: [LUK– RN]
Skupina D: [ROM– Ž]
Izredni: vsi izredni študenti

Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:
prof.dr. Jaka Bonča: skupina A in B
doc.dr. Špela Hudnik: skupina C in D
doc.dr. Tomaž Novljan skupina IZREDNI in 
                    URBANIZEM REDNI, IZREDNI

2. letnik
 Skupina A: [A – GRE]
 Skupina B: [GRU – MAR]
 Skupina C: [MEG – REI]
 Skupina D: [REJ – Ž]

3. letnik
 Skupina A: [A – HRIB]
 Skupina B: [IL – LOV]
 Skupina C: [LUK – ROP]
 Skupina D: [RUD – Ž]

4. letnk
 Skupina A: [A – GRM]
 Skupina B: [GRU – LENAR]
 Skupina C: [LENAS – STE]
 Skupina D: [STI – Ž]

30.09.2017 Začetek študijskega leta 2017/18

Študenti 1. letnikov rednega in izrednega študija arhitekture in urbanizma se zberejo v ponedeljek, 2.10.2017 v Plečnikovi predavalnici ob 10.00 , kjer jih bo nagovoril dekan prof.dr. Matej Blenkuš.

Pozdrav brucem 2017 ...več

Predavanja in vaje za vse študente arhitekture, urbanizma 1. st.  in urbanizma 2. st. se bodo začela v torek, 3.10. 2017

Izbirni predmeti se bodo pričeli izvajati od ponedeljka, 9.10.2017 dalje v skladu z objavljenim urnikom.


URNIK IN ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2017/18 ...več  

25.09.2017 Prijava v športne ekipe FA

VABILO 2017/18: prijava v športne ekipe FA

- košarka moški: termin za treninge ob sredah od 18.00 do 19.30 v UŠD Rožna dolina
(prijave na 040/516-434 oz. skralj@gmail.com)

- nogomet moški: termin za treninge ob torkih od 15.00 do 16.30 v UŠD Rožna dolina
(prijave na 051/269-622 oz. rokperme1@gmail.com)

- odbojka ženske*
(prijave na 040/292-876, ema.hrabric@gmail.com)

* po letu premora ponovno uvajamo žensko odbojkarsko ekipo v primeru zadostnega števila kandidatkinj (12). Kotizacija za udeležbo v tekmovanju je zagotovljena, prav tako termin za treninge ob torkih od 15.00 do 16.30 v UŠD Rožna dolina.

Vabilo/letak ...več

20.09.2017 Izbirni predmeti v š.l. 2017/18

V študijskem letu 2017/18 se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE A:

A1
Stanovanjske stavbe (Planišček A.)
Družbene stavbe (Glažar T.)
Industrijske stavbe (Ifko S.)
Rekreacijske stavbe (Zupančič D.)
Sakralne stavbe (Debevec L.)
Oprema prostora (Princic A.)

A2
Slovenska arhitektura 20. stol. (Koselj N.)
Arhitekturna teorija in kritika (Čeferin P.)
Arhitekturne analogije (Ažman Momirski L.)
Ekološka načela gradnje (Zbašnik Senegačnik M.)
Analiza sodobne arhitekture (Čeferin P.)
Interpretacija dediščine (Ifko S.)

A3
Zemljiška politika in vrednotenje nepremičnin (Šubic-Kovač M.)
Rurizem in ruralna arhitektura (Fikfak A.)
Akcijsko planiranje in strateško presojanje (Ažman Momirski L.) - izvaja se v dogovoru z nosilko predmeta

IZBIRNI PREDMETI SKUPINE B:

B1
Oblikovanje predmetov (Belušič L.)
Oblikovne zasnove (Bonča J.)
Svetloba v arhitekturi (Novljan T.)
Oblikovanje zelenih površin (Gazvoda D.)
Prostor in rekreacija (***)
Parametrično oblikovanje in GIS v arhitekturi (Ažman Momirski L.)

B2
Okoljska psihologija (Svetina M.)
Kreativno oblikovanje (Jeza P.)
Zgodovina in teorija arhitekture 4 (Vodopivec A.)

B3
Asanacije in adaptacije (Zorec M.)
Integralnost prenov (Lah L.)
Arhitektura in arheologija (Ažman Momirski L.) - izvaja se v dogovoru z nosilko predmeta

B4
Grafika za arhitekte (Botas Kenda B.)
Multimedijski prostor (Zupančič T.)
Računalniško podprta arhitektura (Turk Ž.)
Arhitektura virtualnega prostora (Ettlinger O.)
Prostoročno risanje (Belušič L.)

B5
Gradbena prefabrikacija (Kušar D.)
Zasnova konstrukcij (Kilar V.)
Konstrukcijski sistemi (Slivnik L.)
Detajl v arhitekturni kompoziciji (Sadar J.)
Detajl v interierju (Marolt P.)
Modeliranje fasadnega ovoja (Zbašnik M.)

20.09.2017 Urnik za štud. leto 2017/18
Urnik in študijski koledar 2017/18  ...več
15.09.2017 Športna vadba ter športna tekmovanja

PROSTOR IN REKREACIJA, športna  vadba ter športna tekmovanja ZA ŠTUDENTE UL FA V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

V študijskem letu 2017/2018 na Fakulteti za Arhitekturo Univerze v Ljubljani potekata dva programa:

• Izbirni predmet Prostor in rekreacija (3KT) - v spletni učilnici FA ga najdete na naslovu /Enoviti magistrski študij program ARHITEKTURA/Izbirni predmeti skupine B1/Prostor in rekreacija (športna vadba)
• Športna vadba za vse študente UL FA,
• Ligaška tekmovanja UL v odbojki, košarki, nogometu, tenisu,
• Panožna prvenstva UL v orientacijskem teku, plavanju, namiznem tenisu, skvošu, hitropoteznem šahu, badmintonu, judu, pikadu, curlingu, biljardu, rokometu, jadranju, odbojki na mivki, atletiki, golfu in košarki 3na3.

Izbirni predmet lahko študenti izberejo enkrat v času študija, pri vpisu v višji letnik na začetku študijskega leta. V vadbene programe se vpišejo preko spletne učilnice http://ucilnica.fa.uni-lj.si/, kjer so objavljene vse informacije o predmetu (pravila, navodila, kriteriji ocenjevanja, urnik ipd.).

Športna vadba je namenjena vsem študentom UL FA za vzdrževanje zdravega in aktivnega načina življenja med študijskim letom. Za študente s posebnimi potrebami bomo izvajali vadbo po dogovoru preko celega leta. Na športno vadbo se lahko študenti prijavijo vsako leto na začetku študijskega leta. Prijave se sprejemajo do zasedenosti prostih mest preko spletne učilnice (B1, Prostor in rekreacija-športna vadba).

Program, pravila in ostale podrobnosti ...več

pred. dr. Aleš Golja
ales.golja@fgg.uni-lj.si

02.06.2017 Plačevanje zagovorov zaključnih del

V zvezi s plačevanjem zagovorov diplomskih del, ki jih zaradi nove dikcije v zvezi s časovnimi roki za opravljanje študijskih obveznosti študentov določa novi Statut Univerze v Ljubljani, obveščamo študente, da na podlagi določbe 128. člena Statuta UL, z dnem 1.10.2017 nastopi za študente brez statusa obveznost plačila vseh študijskih obveznosti, vključno z zagovorom diplom, skladno s cenikom, določenim v 23. členu Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018.

Na podlagi pobud članic in študentov Univerze v Ljubljani glede plačevanje stroškov študija za osebe po izgubi statusa študenta bo navedena problematika ponovno obravnavana v okviru Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. O odločitvah Upravnega odbora UL glede morebitnih sprememb bodo članice UL obveščene predvidoma do konca junija 2017.

 

V kolikor se bodo v zvezi z navedeno problematiko pojavile morebitne spremembe pravil, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

 

Obvestilo UL ...več 

 

21.03.2017 Ceniki za štud. leto 17/18
Študente obveščamo, da je UL objavila cenike za študijsko leto 2017/18 ...več
10.02.2017 Projektiranje 1 2016/17 - razdelitev študentov
Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih ...več  

V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev).
05.12.2016 Obvestilo absolventom in diplomantom
KŠZ je na svoji zadnji seji sprejela sklep, da preverjanja podobnosti vsebin zaključnega dela EMŠA (to je postopek s katerim se preverja v kakšni meri in na kakšen način so v tekstualni del zaključnega dela vključena povzemanja in citiranja drugih virov) v času namenjenem za februarske zagovore še ne bomo izvajali.

To pomeni, da je s študijskim koledarjem predviden termin za izvedbo postopka preverjanja (od ZD1_A, 16.12.2016 do ZD2_A, 13.01.2017) brezpredmeten. Ostaja pa v veljavi določilo, da mora biti podpisana vloga za odobritev pregleda magistrskega dela oddana v referat najkasneje do 13.01.2017.

Stara navodila za izdelavo zaključnega dela ostajajo v veljavi do objave novih. Zaključna dela predstavljena na februarskem roku je možno izdelati po starih ali novih navodilih.